Johny Natad Official Site

Home » Literature » Napulo ka Sugo

Napulo ka Sugo

Advertisements

.

(Exodo 20: 1-17     Deutoronomio 5:1-21)

Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon: Ako mao si Yahweh nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkaulipon.

  1. Ayaw pagsimba og laing dios gawas kanako.
  2. Ayaw pagbuhat og diosdios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o diha sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang dios o pagsimba niini kay ako ang Dios ug abubhoan ako. Solitan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwatan hangtud sa ikatulo ug ukaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa mga sugo, higugmaon ko hangtud sa linibo ka mga kaliwatan.
  3. Ayaw pasipad-i pagamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios. Silotan ko ni bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan.
  4. Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpapahulay ug ilha kining balaan. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang Adlawng Igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang mga kadagatan ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang Adlawng Igpapahulay ug gibalaan kini.
  5. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron motaas ang imong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.
  6. Ayaw kamo pagpatay.
  7. Ayaw kamo panapaw.
  8. Ayaw kamo pangawat.
  9. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkatawo.
  10. Ayaw kamo kaibug sa balay sa imong isigkatawo; o sa iyang asawa, o sa iyang ulipon, o sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isigkatawo.

 

Ang Dakong Sugo:

Markos 12: 28-34 “Si Hesus mitubag: Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug importanting sugo. Ang ikaduha nga labing importanting sugo sama sa una: Higugma ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuook nga balaod ni Moses ug mga pagtulun-an sa mga propeta.

 

Deuteronomio 6:5-7 “ Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok niyong kasingkasing, kalag, ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karun. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan.”

 

Levitico 19:18 “Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon. Ako mao ang inyong Ginoo.”

 

Basaha usab:

Mathew 23: 35-40
Mark 12: 28-31
Mathew 19: 16-19
Roman 13: 8-10

.

Burning_line
 
 
HOME Photographs Favourites
About Johny News & Issues Publication

.

Advertisements

Website Links THE PLACES WE BELONG Republic of the PhilippinesProvince of Surigao del Norte Municipality of AlegriaBarangay Don Julio Ouano

SCHOOLS WE ATTENDED Alegria National High School-1Alegria Central Elementary School Alegria National High School-2Global Competency-Based Training Center Mindanao State UniversityBukidnon State University

Recent Post

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,281 other followers

%d bloggers like this: