Johny Natad Official Site

Home » Literature » Some English – Bisaya words

Some English – Bisaya words

English words

Bisaya / Cebuano nga mga pulong

word

–  pulong

always

–  kanunay, perme, permamente

often

–  kasagaran, sagad mahitabo

sometimes

–  usahay

some

–  ang uban

seldom

–  panagsa, tagsa lang

never

–  wala gayud, dili gayud,

and

–  ug

of

–  sa, og, ni

example

–  pananglitan

satisfy

–  kontento, nakontento, tagbaw, natagbaw

love

–  gugma, mahal, gihigugma

lover

–  hinigugma, minahal, mahigugmaon

service

–  serbisyo, buluhaton

 

Example – pananglitan:

I always satisfy with the services of government. (Ako kanunay natagbaw sa serbisyo sa gobyerno)

He often visits his girlfriend. (Siya kasagaran mobisita sa iyahang uyab nga babaye)

Some are born to do great deeds. (Ang uban natawo arun mobuhat sa dagkong mga buhat)

Sometimes my father and mother give me kiss. (Usahay ang akong amahan ug inahan mohatag nako og halok)

God never leave me. (Wala gayud nibiya ang Diyos kanako)

Melba seldom goes to city with Bernard. (Si Melba panagsa moadto sa siyudad uban ni Bernard )

Please bring umbrella and slipper. (Palihug pagdala og payong ug tsinelas)

Of all the girls I love before, Amy is different. (Sa tanang babaye nga akong gihigugma, si Amy ang lahi)

Roco is a lover of rock. (Si Roco mahigugmaon sa bato)

Omar is lover of Merriam. (Si Omar hinigugma ni Merriam)

 

 

 

 

%d bloggers like this: